L63

Tsukioka Yoshitoshi – Umayado no Oji et Moriya no Omura